Viện nghiên cứu và ứng dụng cấy tóc tự thân – Viện nghiên cứu phức hợp hàng đầu Việt Nam.